Εγγυητικές επιστολές

Online συμπλήρωση αιτήματος χορήγησης εγγυητικής επιστολής

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής – προλαμβάνουν τις περιπτώσεις όπου ο συμμετέχον σε διαγωνισμό αρνείται να υπογράψει το συμβόλαιο. Χορηγούνται υπέρ του διοργανωτή του διαγωνισμού και εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στα πλαίσια των διαγωνισμού.

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης - εξασφαλίζουν την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων βάσει συμβολαίου ή σύμβασης και διαφυλάσσουν από πλημμελή εκτέλεση των όρων τους. Χορηγείται υπέρ του αγοραστή/εργολάβο, ο οποίος έχει συμβατικές σχέσεις με τον πελάτη της Τράπεζας.

Εγγυητικές Επιστολές Λήψης Προκαταβολής - εξασφαλίζουν την ορθή χρήση της ληφθείσας προκαταβολής στα πλαίσια της συνομολογηθείσας σύμβασης/ συμβολαίου. Σύμφωνα με τους όρους της Εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολής, η προκαταβολή πρέπει να επιστραφεί σε περίπτωση που ο πωλητής ή εργολάβος δεν τηρήσεις τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του. Χορηγείται υπέρ του αγοραστή ή του εντολέα.

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Πληρωμής – εξασφαλίσουν την τήρηση από τον πελάτης των υποχρεώσεών του σχετικά με την πληρωμή των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης/ συμβολαίου. Χορηγούνται υπέρ του πωλητή.

 

Τιμολογιακή πολιτική χορήγησης εγγυητικών επιστολών:

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Κατηγορία

Προμήθεια

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής

0,50% min 20 EUR

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης

1,00% min 25 EUR

Εγγυητικές Επιστολές Λήψης Προκαταβολής

1,25% min 30 EUR

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Πληρωμής

1,00% min 30 EUR

Τροποποίηση

30 Ευρώ

 

Όροι χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών

  • Δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην αγορά στη διάρκεια τουλάχιστον 1 έτους
  • Οι εγγυήσεις χορηγούνται υπό τον όρο της παροχής προς εξασφάλιση κατάθεσης, που τηρείται στην Τράπεζά μας
  • Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής προσκομίζεται από τον πελάτη και συμφωνείται με την Τράπεζα
  • Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται συνήθως από τη σύμβαση ή το συμβόλαιο