Κεφάλαιο κίνησης

Το Κεφάλαιο κίνησης προσφέρει έναν ευέλικτο και συμφέροντα τρόπο στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Για την ανάπτυξή της μια επιχείρηση, και ειδικά μια επιχείρηση που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά, είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει ελεύθερα κεφάλαια. Το κεφάλαιο κίνησης είναι η ιδανική λύση για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.

Το προϊόν Κεφάλαιο κίνησης του Ελληνικού Υποκαταστήματος προορίζεται για τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει συνεργασία με ρώσικες εταιρείες, καθώς και με επιχειρήσεις με υποκαταστήματα και παρατήματα στη Ρωσία.

Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής

Εκτοκισμός μόνο του ποσού που χρησιμοποιείται από τον πελάτη

Όροι χρηματοδότησης

 • Διάρκεια – έως 1 έτος, ανακυκλούμενο πιστωτικό όριο
 • Νόμισμα - EUR, USD, RUB
 • Τουλάχιστον 3ετής δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην αγορά
 • Προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου, που βρίσκεται στις περιοχές δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη Ρωσία
 • Σε ειδικές περιπτώσεις προς εξασφάλιση μπορούν να ληφθούν και εύκολα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα
 • Τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα (οικονομικές καταστάσεις, ιδρυτικά έγγραφα, βεβαιώσεις από δημόσιες αρχές κ.λπ.) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε αίτημα χορήγησης και την δραστηριότητα της εταιρείας.

 Online συμπλήρωση αιτήματος χορήγησης

Επιχειρηματικό δάνειο

Τα επιχειρηματικά δάνεια της Τράπεζάς μας απευθύνονται πρώτα από όλα στις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία. Αυτό το είδος χρηματοδότησης παρουσιάζει ενδιαφέρον για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους ή να χρηματοδοτήσουν τα νέα επενδυτικά τους σχέδια.

Διαθέτοντας ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία στην Ρωσία και σχεδιάζοντας νέες επενδύσεις, μία επιχείρηση μπορεί να αποφύγει την εκποίηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων λαμβάνοντας δάνειο από την Τράπεζά μας και παρέχοντάς τα ως εξασφάλιση. Η μοναδικότητα του δανείου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι η ύπαρξη υποκαταστημάτων στη Ρωσία δίνει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε δύο χώρες.  

Όροι χρηματοδότησης

 • Η αποπληρωμή τόκων με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή όλου του ποσού της οφειλής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου.
 • Νόμισμα - EUR, USD, RUB
 • Τουλάχιστον 3ετής δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην αγορά
 • Προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου, που βρίσκεται στις περιοχές δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη Ρωσία
 • Σε ειδικές περιπτώσεις προς εξασφάλιση μπορούν να ληφθούν και εύκολα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα
 • Τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα (οικονομικές καταστάσεις, ιδρυτικά έγγραφα, βεβαιώσεις από δημόσιες αρχές κ.λπ.) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε αίτημα χορήγησης και την δραστηριότητα της εταιρείας.

 Online συμπλήρωση αιτήματος χορήγησης