Η B&N BANK GREEK BRANCH εξετάζει αιτήματα δανείων για αγορά εμπορικών και επιχειρηματικών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι όροι δανείου σχεδιάζονται ειδικά για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και το κάθε αίτημα εξετάζεται ξεχωριστά. Ο πελάτης υποβάλει την αίτησή του μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων στο Ελληνικό Υποκατάστημα. Τα υποκαταστήματα στην Ρωσία και στην Ελλάδα συνεργάζονται για την εξέταση του αιτήματος και την εκτίμηση των οικονομικών στοιχείων του πελάτη, καθώς και για την αξιολόγηση της προσφερόμενης εξασφάλισης.