ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ GREEK VIP

  • Σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια προθεσμιακής κατάθεσης.
  • Πληρωμή τόκων στην λήξη.

Διάρκεια

Ημέρες

ΕΠΙΤΟΚΙΑ
EUR
1000 – 7499,99 άνω των 7500
31   0,05%
61   0,05%
91   0,05%
181 0,25% 0,30%
366 0,35% 0,40%
730 0,35% 0,40%

 

Διάρκεια

Ημέρες

ΕΠΙΤΟΚΙΑ
USD
1000 – 7499,99 άνω των 7500
31 0,10% 0,20%
61 0,10% 0,20%
91 0,15% 0,25%
181 0,90% 1,00%
366 1,20% 1,30%
730 0,90% 1,00%

 

Διάρκεια

Ημέρες

ΕΠΙΤΟΚΙΑ
RUB
50 000,00 – 299 999,99 300 000,00 – 1 499 999,99 άνω των 1 500 000,00
31 6,20% 6,30% 6,50%
61 6,20% 6,30% 6,50%
91 7,50% 7,60% 7,80%
181 7,90% 8,00% 8,20%
366 7,70% 7,80% 8,00%
730 6,40% 6,50% 6,70%

 

 Σημειώσεις:

  • Προβλέπεται αυτόματη ανανέωση
  • Στην περίπτωση πρόωρης λήξης της κατάθεσης αποδίδονται οι τόκοι που έχουν υπολογιστεί με το επιτόκιο ταμιευτηρίου που ισχύει στην Τράπεζα την στιγμή της ανάληψης για χρονικό διάστημα της πραγματικής παραμονής του ποσού στην κατάθεση.
  • Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα επιτόκια είναι ετήσια και μικτά.
  • Κατά την απόδοση των τόκων παρακρατείται φόρος καταθέσεων 15%.
  • Η οποιαδήποτε μεταβολή επιτοκίων βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας
  • Σε ισχύ από 13/02/2017