Συναλλαγές μέσω λογαριασμών

Συναλλαγές με μετρητά και επιταγές

 • Για την ανάληψη μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται ειδοποίηση της Τράπεζας τουλάχιστον μία εργάσιμη μέρα πριν την ημερομηνία ανάληψης. Επειδή το δολάριο ΗΠΑ είναι ξένο νόμισμα, κατά την ανάληψη παρακρατείται προμήθεια, σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική της Τράπεζας.
 • Οι συναλλαγές σε ρούβλια Ρωσίας πραγματοποιούνται στο Ελληνικό Υποκατάστημα αποκλειστικά ημερολογιακά χωρίς τη χρήση μετρητών.   Η Τράπεζα πραγματοποιεί τις εξής συναλλαγές με ρούβλι: εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα, διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων, συναλλαγές μετατροπής.

Συναλλαγές μετατροπής

 • Οι συναλλαγές μετατροπής εκτελούνται σύμφωνα με το δελτίο τιμών της Τράπεζας, που ισχύει την στιγμή πραγματοποίησης συναλλαγής.

Υπηρεσίες πληρωμών

Η Τράπεζα πραγματοποιεί εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές μεταξύ λογαριασμών ανά τον κόσμο. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται σε ευρώ, δολάρια ΗΠΑ και ρούβλια.

Τι χρειάζεται για μεταφορά κεφαλαίων

 • Διαθέσιμο επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του πελάτη (ποσό πληρωμής + ποσό της προμήθειας)
 • Πλήρη και ακριβή στοιχεία του λογαριασμού του παραλήπτη
 • Προσκόμιση υποστηρικτικών εγγράφων ανάλογα με την αιτιολογία της πληρωμής
 • Εντολή μεταφοράς κεφαλαίων με υπογραφή του πελάτη ή καταχώρηση εντολής εμβάσματος μέσω web-banking.

Τι περιλαμβάνουν τα στοιχεία λογαριασμού

Για τις χώρες που χρησιμοποιούν IBAN:

 • IBAN (Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού)
 • ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παραλήπτη (στα αγγλικά)
 • πλήρης επωνυμία της τράπεζας του παραλήπτη

Για τις υπόλοιπες χώρες:

 • ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παραλήπτη
 • αριθμός λογαριασμού του παραλήπτη
 • επωνυμία της τράπεζας του παραλήπτη
 • SWIFT της τράπεζας του παραλήπτη
 • συμπληρωματικές πληροφορίες, τις οποίες η τράπεζα του παραλήπτη θεωρεί σκόπιμο να αναφέρει (επωνυμία του υποκαταστήματος, διεύθυνση υποκαταστήματος κτλ)

Τιμολογιακή Πολιτική της Τράπεζας

Γενικοί όροι συναλλαγών